Τα μέλη της ΕΛΕΜΒΙΟ τυγχάνουν

έγκαιρη ενημέρωση για κάθε εκδήλωση της Εταιρείας

συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και στις αποφάσεις αυτών συμμετοχή στα επιστημονικά συνέδρια και τις εκδηλώσεις της ΕΛΕΜΒΙΟ, καθώς και στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. πρόσβασης στις ιστοσελίδες των μελών της ΕΛΕΜΒΙΟ έκπτωση στις υπηρεσίες των εταιρικών συνεργατών και μελών της ΕΛΕΜΒΙΟ 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης στο Περιοδικό «Frontiers in Bioenginering and Biotechnology»

Τύποι μελών

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη αναγνωρίζονται διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν
συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εμβιομηχανικής, στους σκοπούς και
τη λειτουργία του Συλλόγου. Το υποψήφιο επίτιμο μέλος προτείνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του
Συλλόγου. Απολαμβάνει όλα τα προνόμια που παρέχει η συμμετοχή του στον
Συλλόγο, ενώ απαλλάσσεται από τις ετήσιες συνδρομές και δεν απαιτείται
η καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή του στα συμπόσια, στα
συνέδρια και στα σεμινάρια του Συλλόγου.

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αίτησης, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής που ασχολούνται με διδακτικό ή ερευνητικό ή κλινικό ή τεχνολογικό ή επαγγελματικό ή άλλο επιστημονικό έργο στο ευρύτερο πεδίο της Εμβιομηχανικής.

Δόκιμα μέλη

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το δόκιμο μέλος απολαμβάνει όλα τα προνόμια του μέλους του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάληψης αιρετού αξιώματος.

This post is also available in: Αγγλικα