ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ” (“ΕΛΕΜΒΙΟ”)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ
 1. Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής", συντομογραφικά «ΕΛ.ΕΜΒΙΟ.».
 2. Για τις επίσημες σχέσεις και συνεργασίες του συλλόγου σε διεθνές επίπεδο ορίζεται η επωνυμία: "Hellenic Society of Biomechanics".
 3. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο (Φιλλελήνων και Αργοναυτών). Με απόφαση της συνέλευσης ο σύλλογος μπορεί να μεταφέρει την έδρα του σε άλλο οίκημα στα όρια του Δήμου και να ιδρύει γραφεία παραρτήματα, υποκαταστήματα κλπ σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 4. Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει έμβλημα σχετικό με την επιστήμη της Εμβιομηχανικής και περιέχει την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως. Οι λεπτομέρειες αποφασίζονται σε συνεδρίαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟI - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το επιστημονικό πεδίο της Εμβιομηχανικής περιλαμβάνει τους τομείς της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τη μελέτη των μηχανικών αρχών οι οποίες διέπουν τη δομή και λειτουργία των βιολογικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος, σε φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες. Το επιστημονικό πεδίο του Συλλόγου καλύπτει όλες τις περιοχές της Εμβιομηχανικής και ενδεικτικά αναφέρονται η Εμβιομηχανική του Καρδιοαγγειακού (Cardiovascular Biomechanics), Νευρομυϊκού και Μυοσκελετικού συστήματος (Neuromuscular and Musculoskeletal Biomechanics), Βιοϋλικών (Biomaterial Biomechanics), η Ορθοπαιδική (Orthopaedic Biomechanics), Αθλητική (Sports Biomechanics) και Oδοντιατρική Εμβιομηχανική (Dental Biomechanics), και η Εμβιομηχανική του εργασιακού χώρου (Occupational Biomechanics).

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας, η διεύρυνση και η διάδοση της γνώσης στον τομέα της Εμβιομηχανικής.
 2. Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των ελλήνων επιστημόνων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που εμπλέκονται με το ευρύτερο πεδίο της Εμβιομηχανικής.
 3. Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συνδιασκέψεων και σεμιναρίων, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διάδοση της γνώσης.
 4. Η έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων σχετικών με την Εμβιομηχανική.
 5. Η διαμόρφωση και υποστήριξη θέσεων πάνω σε επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την Εμβιομηχανική.
 6. Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων με ομοταγείς επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 7. Η διεκπεραίωση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Εμβιομηχανικής και συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια του συλλόγου είναι αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΡΟΙ

Η ΕΛΕΜΒΙΟ διαθέτει τακτικούς και έκτακτους πόρους:

Α. Τακτικοί Πόροι
 1. Ετήσιες συνδρομές των μελών.
 2. Εισπράξεις δικαιώματος συμμετοχής σε εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 3. Έσοδα από την έκδοση δημοσιευμάτων.
 4. Άλλοι νόμιμοι πόροι.
Β. Έκτακτοι Πόροι
 1. Έκτακτες εισφορές των μελών.
 2. Εκούσιες οικονομικές παροχές των μελών, άλλων προσώπων, οργανισμών, φορέων, κλπ., που εγκρίνονται από το Δ.Σ.
 3. Δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές.
 4. Έσοδα από προσφορά εκθεσιακών χώρων σε Εταιρείες Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Εταιρείες Ιατρικών Υλικών και Εταιρείες άλλων σχετικών δραστηριοτήτων με υπομίσθωση, κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύλλογος.
 5. Καταχώριση διαφημίσεων από Εταιρείες Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Εταιρειών Ιατρικών Υλικών και Εταιρειών άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, στα επιστημονικά έντυπα - περιοδικά του Συλλόγου και στα έντυπα προγραμμάτων των επιστημονικών της εκδηλώσεων.

Τα πιο πάνω έσοδα εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και δεν αποκλίνουν των σκοπών αυτής. Από την άποψη αυτή δεν αποτελούν άσκηση εμπορικών πράξεων περί των οποίων γίνεται μνεία απαγόρευσης στο Άρθρο 27 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα. Για τη συμμετοχή στον Συλλόγο απαιτείται η υποβολή αίτησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και οι τίτλοι σπουδών του υποψήφιου μέλους. Επίσης, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή και ετήσια συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των 30 Eυρώ και μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλυσης (Γ.Σ.) του Συλλόγου.

 1. Τακτικό Μέλος: Μπορούν να γίνουν κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής που ασχολούνται με διδακτικό ή ερευνητικό ή κλινικό ή τεχνολογικό ή επαγγελματικό ή άλλο επιστημονικό έργο στο ευρύτερο πεδίο της Εμβιομηχανικής.
 2. Επίτιμο μέλος: Μπορούν να γίνουν διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εμβιομηχανικής, στους σκοπούς και τη λειτουργία του Συλλόγου. Το υποψήφιο επίτιμο μέλος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου. Απολαμβάνει όλα τα προνόμια που παρέχει η συμμετοχή του στον Συλλόγο, ενώ απαλλάσσεται από τις ετήσιες συνδρομές και δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή του στα συμπόσια, στα συνέδρια και στα σεμινάρια του Συλλόγου.
 3. Δόκιμο Μέλος: Μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το δόκιμο μέλος απολαμβάνει όλα τα προνόμια του μέλους του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάληψης αιρετού αξιώματος.

Το έτος συμμετοχής είναι το ημερολογιακό έτος.
Δικαίωμα ψήφου, υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής σε κάποιο αξίωμα διαθέτουν τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιομηχανικής οποιοσδήποτε:

 1. Εχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 2. Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του ως αποτέλεσμα τελεσίδικης καταδίκης του κα
 3. Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 1. Έγκαιρη ενημέρωση για κάθε εκδήλωση του Συλλόγου.
 2. Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και στις αποφάσεις αυτών.
 3. Συμμετοχή στα επιστημονικά συνέδρια και τις εκδηλώσεις, του Συλλόγου, καθώς και στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
 1. Να τηρούν το καταστατικό του Συλλόγου.
 2. Να προβάλλουν και να προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
 3. Να υποβάλλουν λεπτομερή γραπτή έκθεση στο Δ.Σ., όταν εκπροσωπούν επίσημα τον Συλλόγο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., σε οποιαδήποτε εκδήλωση.
 4. Να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και τις έκτακτες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου όσοι:

 1. Με τη συμπεριφορά τους θίγουν στοιχειώδεις κανόνες κοινωνικής, επιστημονικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας.
 2. Προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του Συλλόγου.
 3. Παραβιάζουν τις διατάξεις του καταστατικού ή εμποδίζουν με οποιαδήποτε τρόπο την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η διαδικασία διαγραφής είναι η εξής:

 1. Το μέλος ενημερώνεται γραπτώς από το Δ.Σ. για τους υφιστάμενους λόγους της διαγραφής του.
 2. Αν αυτοί δεν εκλείψουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, γίνεται κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ.
 3. Αν οι λόγοι συνεχίσουν να υφίστανται ή δεν προσέλθει το καλούμενο μέλος σε απολογία, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ. Σ. τη διαγραφή του.
 4. Απόφαση για διαγραφή απαιτεί πλειοψηφία 3/4 των μελών της Γ.Σ. εφόσον υπάρχει απαρτία άνω του μισού των μελώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου για κάθε θέμα που είναι σχετικό με την προώθηση των σκοπών της και υποβάλλεται σε αυτήν από το Δ.Σ.

Στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν:

Η έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ.

 1. Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συμβουλίου / επιτροπής
 2. Η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, εφόσον αυτή η έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση είναι υποχρεωτική από το νόμο.
 3. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτικού συμβουλίου / ή επιτροπής .
 4. Η απαλλαγή του Δ.Σ. και του ελεγκτικού συμβουλίου / ή επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 5. Η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτικού συμβουλίου / ή επιτροπής .
 6. Η διαγραφή μελών του Συλλόγου.
 7. Η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
 8. Η αγορά και η πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
 9. Η διάλυση του Συλλόγου και η διάθεση της περιουσίας του σε Επιστημονική Εταιρεία με ομοειδή χαρακτηριστικά και σκοπούς δράσης
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συγκαλείται μία φορά το χρόνο και κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια του ετησίου συνεδρίου ή επιστημονικής εκδήλωσης του Συλλόγου.
 2. Κάθε δεύτερο χρόνο η Γ.Σ., αφού ακούσει τη λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ. και την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής εκλέγει το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.
 3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που περιλαμβάνεται νομοτύπως στην ημερήσια διάταξη.

Προτάσεις που έχουν απορριφθεί από την προηγούμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση επανέρχονται προς συζήτηση ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ στη μεθεπόμενη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά μέλη και μία τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή τα μέλη της οποίας δεν συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ.. Αυτή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αλλά και έκτακτα όποτε το ζητήσουν τα 2/3 των τακτικών μελών, την περιουσιακή κατάσταση του Συλλόγου και την τρέχουσα / υφιστάμενη διαχείριση του.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη είναι παρόντα τα μισά, συν ένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα την επόμενη ημέρα. Σε αυτήν ισχύει η ίδια ημερήσια διάταξη, διεξάγεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
 2. Για τη διαγραφή ενός μέλους, την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση και τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου απαιτούνται οι πλειοψηφίες που ορίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε θέμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μία φορά. Αν και τη δεύτερη φορά υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά:

Τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Το Γραμματέα, ο οποίος τηρεί και συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Δύο εφόρους, οι οποίοι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, κάνουν διαλογή των ψήφων και καταγράφουν τα αποτελέσματα σε ιδιαίτερα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ., ή ζητείται γραπτά από τα 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

 1. Στην πρόταση για τη σύγκλιση της έκτακτης Γ.Σ. ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της.
 2. Το Δ.Σ. μετά την απόφαση για σύγκλιση της έκτακτης Γ.Σ. ενημερώνει γραπτώς όλα τα μέλη του Συλλόγου.
 3. Στην Έκτακτη Γ.Σ. αν δεν απαιτείται απαρτία συνέρχεται μετά την πάροδο μιας ώρας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 10.
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τέσσερα μέλη εκλέγονται από το σώμα των τακτικών μελών κατά τη Γενική Συνέλευση, ενώ το πέμπτο μέλος είναι ο/η οργανωτής/τρια του επόμενου ετήσιου συνεδρίου ή επιστημονικής εκδήλωσης του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία δύο (2) ετών. Το δικαίωμα θητείας του προέδρου δίνεται σε ένα μέλος μόνο για μια φορά μέσα σε μία εξαετία. Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει ως ο/η οργανωτής/τρια του ετήσιου συνεδρίου ή επιστημονικής εκδήλωσης διαρκεί για ένα χρόνο. Στην περίπτωση που ο/η οργανωτής/τρια του ετήσιου συνεδρίου ή επιστημονικής εκδήλωσης είναι ήδη μέλος του Δ.Σ. τότε και το πέμπτο μέλος εκλέγεται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά την προηγούμενη Γ.Σ.
 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. διεξάγονται κάθε δύο χρόνια.
 3. Οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το μέλος που πλειοψήφησεσυγκαλεί το Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα και ανάθεση αρμοδιοτήτων, το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη Γ.Σ.
 4. Για την εκλογή των τακτικών μελών απαιτείται απαρτία της Γ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.
 5. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
 6. Για την υποψηφιότητα των μελών που έχουν δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό, υποβάλλεται γραπτή αίτηση στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει υποψήφιους στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι έλληνες πολίτες που δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου, οπότε και λήγει η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. Την ευθύνη για τη σύγκλισή του έχει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Γραμματέα.
 2. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή αν του το ζητήσουν με αιτιολογημένη γραπτή αίτηση τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., οπότε υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η κλήση των συμβούλων από τον Πρόεδρο πρέπει να γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, εγγράφως και με κάθε τρόπο (συστημένη επιστολή, Φαξ, Email κλπ)
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου. Όταν αυτός απουσιάζει τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
 4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 5. Εάν ένα μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή δεν δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά του ή εκλείψει, το Δ.Σ. ορίζει ως αντικαταστάτη του τον πρώτο επιλαχόντα από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο ή τον επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές, και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε το Δ.Σ. ορίζει ένα από τα μέλη του Συλλόγου κατά την κρίση του, ύστερα από απόφασή του. Για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του αξιώματος απαιτείται νέα απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
 1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και το Νόμο.
 2. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ερμηνεύεται ως παραίτηση.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν. Τα πρακτικά του Δ.Σ. συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή απόδοση των λεχθέντων στη συνεδρίαση του Δ.Σ. επαναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται στο πρακτικό της επόμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. σχεδιάζει, οργανώνει, επιβλέπει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ασκεί τη διοίκησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που προκύπτει στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των σκοπών της. Μπορεί να αναθέτει. την άσκηση επικουρικών αρμοδιοτήτων ή εργασιών σε μέλη του ή σε επιτροπές συγκροτούμενες από μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 1. Ο Πρόεδρος, με απόφαση του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες σχέσεις του, σε όλα τα Δικαστήρια και τις Αρχές και διορίζει νομικούς συμβούλους και άλλους πληρεξούσιους.
 2. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
 3. Επιδιώκει με κάθε θεμιτό μέσο την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 4. Συγκαλεί, είτε προσωπικά είτε μέσω του Γενικού Γραμματέα, τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει.
 5. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 6. Υπογράφει τις εντολές για την πληρωμή των δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός και των έκτακτων δαπανών που αποφασίζει το Δ.Σ.
 7. Ελέγχει τη διαχείριση του ταμείου και υπογράφει κάθε ένταλμα πληρωμής.
 8. Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του Συλλόγου ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
 9. Αναθέτει αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 20. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 1. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία, τηρεί τα αρχεία, τη σφραγίδα και το πρωτόκολλο των εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου.
 2. Συντάσσει σε ειδικό βιβλίο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την υπογραφή τους από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.
 3. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση.
 4. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του Συλλόγου.
 5. Φροντίζει για την ύλη των εκδόσεων του Συλλόγου.
 6. Τηρεί τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
 1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., τηρώντας τα σχετικά βιβλία.
 2. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Συλλόγου, εκδίδοντας τα ανάλογα παραστατικά.
 3. Καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα του Συλλόγου κάθε φορά που αυτά ξεπερνούν τα 200 ευρώ. Εκχωρείται σε αυτόν το δικαίωμα ανάληψης χρημάτων με απόφαση του Προέδρου.
 4. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου για το απερχόμενο ημερολογιακό έτος και τον προϋπολογισμό για το επερχόμενο.
 5. Προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων του Συλλόγου.
 6. Υπογράφει χρηματικά εντάλματα για δαπάνες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 400 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο σύλλογος οργανώνει ετησίως ένα επιστημονικό συνέδριο ή μία άλλη επιστημονική εκδήλωση. Το συνέδριο ή άλλη εκδήλωση συντονίζεται από τριμελή ή πενταμελή οργανωτική επιτροπή τακτικών μελών. Αυτή υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη Γ.Σ. για τη προτεινόμενη διοργάνωση. Το ετήσιο συνέδριο ή επιστημονική εκδήλωση είναι δυνατόν να οργανώνεται σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής συμμετέχει ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. Κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να οργανώνονται και άλλα επιστημονικά σεμινάρια ή άλλες ανάλογες δραστηριότητες, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου. Το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τόπος των επιστημονικών συνεδριάσεων και εκδηλώσεων του Συλλόγου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Με έγκριση του Δ.Σ., τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις με περιεχόμενο σχετικό με τους σκοπούς της. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να καλεί στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Συλλόγου οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι η ιδιότητα του είναι συναφής με τους σκοπούς της. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να ορίζει για συγκεκριμένο διάστημα Επιστημονικές Επιτροπές από μέλη η μη του Συλλόγου, στις οποίες θα αναθέτει τη μελέτη θεμάτων πού έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την πρόοδο και την προαγωγή της Εμβιομηχανικής στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές αυτές πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες τους μετά το τέλος της θητείας τους. Ειδικότερα στην περίπτωση οργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου το Δ.Σ. ορίζει εκτός από οιοσδήποτε άλλες και την Επιτροπή κρίσεως εργασιών του συνεδρίου και τον Πρόεδρο της. Η Επιτροπή αυτή μπορεί να έχει έως και 9 μέλη με θητεία ενός (1) χρόνου. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η κρίση των εργασιών που θα υποβάλλονται για να ανακοινωθούν στο συνέδριο. Η αποδοχή ή η απόρριψη της κάθε εργασίας θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής προς το Δ.Σ. σε επίσημο έγγραφο κρίσης εργασιών του Συλλόγου. Η Επιτροπή κρίσεως εργασιών θα πρέπει να υποβάλλει τη συνολική έκθεση στο Δ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 1. Οι επιστημονικές εκδόσεις του Συλλόγου αποφασίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και ανακοινώνονται στα μέλη του με κάθε πρόσφορο και άμεσο τρόπο.
 2. Την ευθύνη των εκδόσεων έχουν συντακτικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 1. Η τροποποίηση του καταστατικού είναι δυνατή ύστερα από γραπτή πρόταση των 2/3 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών της Γ.Σ. που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
 2. Η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. και να δημοσιευθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Βόλου.
ΑΡΘΡΟ 26. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 1. Ο σύλλογος λύεται όταν: α) τα τακτικά της μέλη μειωθούν σε λιγότερα από 10, τα οποία συνέρχονται σε Γ.Σ. για το σκοπό αυτό ή όταν το ορίζει ειδικός Νόμος και β) με απόφαση της Γ.Σ., για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
 2. Αρμόδια για την απόφαση λύσης του Συλλόγου είναι η Γ.Σ.
 3. Μετά την απόφαση για λύση του Συλλόγου ακολουθεί εκκαθάριση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 4. Ό,τι απομείνει μετά την εκκαθάριση (χρήματα, ακίνητα, κτλ.) περιέρχεται σε άλλη συγγενή Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την απόλυτη κρίση της Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 27 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 1. Ο χαρακτήρας του Συλλόγου είναι επιστημονικός και όχι κερδοσκοπικός.
 2. Δεν επιτρέπεται η εξάρτηση του Συλλόγου από πολιτικά κόμματα ή παρατάξεις.
 3. Είναι ασυμβίβαστη η άσκηση εμπορικών πράξεων από τον Σύλλόγο ή από μέλη του Συλλόγου στο όνομα της.
 4. Οποιαδήποτε ασάφεια του παρόντος καταστατικού αποσαφηνίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα : "περί σωματείων".
ΑΡΘΡΟ 28. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό του Συλλόγου, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. που θα πρέπει να επικυρωθούν από τη Γ.Σ. Για κάθε διαφορά μεταξύ των μελών ή μεταξύ του συλλόγου και των μελών της, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Βόλου, εφαρμοστέο δε θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 28 άρθρα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική γενική συνέλευση στις 10/11/2004. Το παρών καταστατικό θα ισχύσει από την χρονολογία της δικαστικής απόφασης η οποία θα το εγκρίνει.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ - OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με σειρά υπογραφής)
 1. Κοτζαμανίδης Χρήστος
 2. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος
 3. Πίγκος Γιώργος
 4. Κέλλης Ελευθέριος
 5. Μπογδάνης Γρηγόριος
 6. Παράδεισος Γιώργος
 7. Καλερίδης Βασίλειος
 8. Μωραίτη Κων/να
 9. Μαγκανάρης Κων/νος
 10. Κουτεντάκης Ιωάννης
 11. Νικολαίδου Μαρία Ελισσάβετ
 12. Πλέσσα Ευσταθία
 13. Αθανασίου Γιώργος
 14. Γιαννικέλλης Κων/νος
 15. Μισιρλής Ιωάννης
 16. Βαρδαξής Βασίλειος
 17. Τσέπης Ηλίας
 18. Γιάκας Ιωάννης
 19. Αραμπατζής Αδαμάντιος
 20. Μπαλτζόπουλος Βασίλειος
 21. Πάτρας Κων/νος
 22. Ρουσάνογλου Ελισάβετ
 23. Μπουντόλος Κων/νος
 24. Μπίσσας Αθανάσιος
 25. Χατζηδάκη Βασιλεία
 26. Τσιόκανος Αθανάσιος
 27. Παπαδόπουλος Χρήστος
 28. Αμοιρίδης Ιωάννης
 29. Αραμπατζή Φωτεινή
 30. Κόλλιας Ηρακλής
 31. Γούργουλης Βασίλεος
 32. Αγγελούσης Νικόλαος
 33. Βαγενάς Γιώργος