Εκτύπωση

Για τη συμμετοχή στον Συλλόγο απαιτείται η υποβολή αίτησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και οι τίτλοι σπουδών του υποψήφιου μέλους.

Επίσης, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή και ετήσια συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των 30 Eυρώ και μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλυσης (Γ.Σ.) του Συλλόγου.

Το έτος συμμετοχής είναι το ημερολογιακό έτος.

Δικαίωμα ψήφου, υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής σε κάποιο αξίωμα διαθέτουν τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.

Δεν μπορεί να είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής οποιοσδήποτε:

  1. Εχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
  2. Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του ως αποτέλεσμα τελεσίδικης καταδίκης του κα
  3. Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.


Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

Εμφανίσεις: 915