Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

1. Τακτικό Μέλος: Μπορούν να γίνουν κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής που ασχολούνται με διδακτικό ή ερευνητικό ή κλινικό ή τεχνολογικό ή επαγγελματικό ή άλλο επιστημονικό έργο στο ευρύτερο πεδίο της Εμβιομηχανικής.

2. Επίτιμο μέλος: Μπορούν να γίνουν διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εμβιομηχανικής, στους σκοπούς και τη λειτουργία του Συλλόγου. Το υποψήφιο επίτιμο μέλος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου. Απολαμβάνει όλα τα προνόμια που παρέχει η συμμετοχή του στον Συλλόγο, ενώ απαλλάσσεται από τις ετήσιες συνδρομές και δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εγγραφή του στα συμπόσια, στα συνέδρια και στα σεμινάρια του Συλλόγου.

3. Δόκιμο Μέλος: Μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το δόκιμο μέλος απολαμβάνει όλα τα προνόμια του μέλους του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάληψης αιρετού αξιώματος.